Меню

  Тестове за антибиотици:

  В допълнение към тяхната функция като ветеринарни лекарства, антибиотиците могат да бъдат използвани като стимулатори на растежа в животновъдството. Като следствие от неправилна или незаконна употреба, остатъци от лекарства могат да останат в храните от животински произход като мед, месо, мляко или яйца.

  Поради възможните канцерогенни и токсични свойства на антибиотиците, консумацията на контаминирани храни носи риск за здравето на потребителя. Освен това неуместната употреба на антибиотици в животновъдството и производството на храни, се предполага, че е отговорна за повишаването на мулти-резистентността на патогенните бактерии. Поради тези причини в много страни са установени Максимално допустими граници на остатъчни вещества (MRLs).

  За някои промишлени отрасли, антибиотични остатъци представляват икономически риск, тъй като те инхибират биотехнологичните производствени процеси с участието на микроорганизми.

  RIDACOM предлага тестови системи за анализ на антибиотчни остатъци в храни и фуражи.

  • RIDASCREEN® ELISA позволяват специфичен количествен анализ на единични антибиотици или на групи антибиотици чрез имунологично разпознаване на антиген-антитяло и спектрофотометрично измерване чрез четец за микроплаки.
  • EASI-EXTRACT® и RIDA® имуноафинитетни колони предлагат подобрено пречистване на пробата и концентриране на антибиотиците от сложни хранителни матрици преди да се премине към анализ с ELISA, HPLC или LC-MS/MS.
  • Premi Test® е базиран на основата на инхибиране на растеж на спори чрез антибиотици. Този тест предлага лесен и икономически изгоден качествен скрининг за широк спектър от антибиотици.