Меню

  Реагенти за диагностика на Salmonella:

  Бактериологични тестови реагенти (TR) са основани на моноклонални антитела, които се предлагат в много различни варианти спрямо нуждите на конкретния серологичен анализ. Моноклоналните антитела са получени от имунизирани мишки, чрез сливане на клетки от далак с миеломна клетъчна линия. Продуктовите линии носещи названието Enteroclons, представляват ново поколение серологични диагностични реагенти, притежаващи следните характеристики:

  - Еднородност: антителата, които съдържат, са единни по отношение на структура, стабилност, антигенна съвместимост, място на свързване и ненаситеност.

  - Стандартизарани резултати: тяхната ефективност се стандартизира чрез възпроизводимо регулиране на концентрациите на антителата

  - Липса на кръстосани реакции, дължащи се на антигенна свързаност, чрез подбор и характеризиране на клетъчните линии и отстраняване на допълнителни антитела

  - Серумите са независими от имунно-серумните донори

  - Произведени са специфични моноклонални антитела, които не могат да бъдат произведени поликлонално

  Диагностичните серумите (TS) са произведени чрез имунизиране на зайци с инактивирани микроорганизми от избрания серотип.

  Приложения: Диагностичните реагенти (TR) и диагностичните серуми (TS) са предназначени за употреба в микробиологичната диагностика, лаборатории за серологично откриване и определяне на серотипа на патогенни видове от семейство Enterobacteriaceae в проби от различни пациенти.

  Предназначение: Създадени за употреба по метода на слайд-аглутинация, като след като са култивирани върху селективна среда, предполагаемите колонии се изследват по серологичния метод. Групово специфичните Enteroclons се използват за определяне на O антигенната група, като серотипа може да се определя с използване на моноспецифични диагностични серуми - Enteroclons.

  Тест-антигени и контролни серуми: Антигени за изпитване се използват за идентифициране на специфични аглутини в серуми от различни пациенти. Съответният контролен серум се използва за проверка на аглутинационната способност на антигените, използвани за изпитване и контрол.