Меню

  X-ти юбилеен семинар по безопасност на храните, Университет по хранителни технологии - 19-22 юни 2018 г., Пловдив

  19.06.2018

  Десетото юбилейно издание на обучителния семинар „Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра Биотехнология на УХТ, Българската агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

  Цел на семинара е предоставяне на теоретични и практически знания за съвременните аналитични методи за бързо установяване и количествено определяне на химични и микробиологични опасности в храни, напитки и фуражи, както и методите за провеждане на органолептичен анализ.

  Обучението е насочено към:

  • служители в химични и микробиологични лаборатории;
  • мениджъри по управление на качеството в хранителни, биотехнологични, фармацевтични и други производства;
  • вътрешни одитори на системи за управление на качеството и безопасността на храните;
  • контролни и регулаторни органи, които контролират осигуряването на качеството и безопасността на храните;
  • преподаватели във висши училища и изследователи от институти на БАН и ССА;
  • докторанти и студенти.

  Теоретичният обхват покрива теми за:

  • изисквания на Българската агенция по безопасност на храните към обектите от хранителната верига;
  • оценката на риска при осигуряване на безопасността на хранителната верига;
  • често срещаните видове патогенни микроорганизми в храните и хигиенните индикатори;
  • модерни бързи методи за химичен и микробиологичен контрол и подходите за тяхното валидиране;
  • принципи на молекулярно-генетичните методи, конкретно полимеразо-верижната реакция (PCR) при контрол на микроорганизми;
  • методите за контрол на микотоксини и други химични опасности в храни, напитки и фуражи;
  • сензорния анализ измерва качеството, осезаемо за потребителя.

  Практическите занятия включват:

  • запознаване с алтернативни методи за микробиологичен контрол на патогени в храни, напитки и фуражи;
  • провеждане на качествено и количествено определяне на патогени със стандартен PCR и с qPCR метод;
  • анализ и статистическа обработка на получените резултати;
  • качествени и количествени методи за провеждане на сензорни анализи.

  На 20 юни в 14:40 часа ще ви представим нашите цялостни решения за микробиологични изпитвания на храни и напитки.

  RIDACOM e №1 компания в сферата на микробиологията повече от 10 години. За първи път ще представим уникалното си цялостно портфолио за микробиологична диагностика на храни и напитки в подобен формат. Ще имате възможност да научите повече както за класическите методи и възможните оптимизации и автоматизации при тях, така и за последните иновации в областта на микробиологията и приложението им в хранително-вкусовата индустрия.

  За подробности около семинара и нашето участие, следете нашата Facebook страница, както и тази на семинара.