Меню

  Идентификация на микроорганизми:

  С изолирането на микроорганизмите и получаването на чиста култура е необходимо микробиологичните лаборатории да характеризират изолатите, така че те могат да бъдат идентифицирани и разграничени един от друг. Начините за характеризиране на микробните щамове са от съществено значение във всеки клон на микробиологията и тяхното развитие и усъвършенстване е постоянно. Появата на молекулярната биология през 1980 г. допринася с набор от нови и мощни инструменти, които са помогнали на микробиолозите за откриване на най-малките промени в рамките на микробните видове и дори в рамките на отделните щамове.

  Идентификацията и класификацията на микроорганизмите са от изключителна важност в областта на клиничната и промишлената микробиология и микробната екология. Традиционните фенотипно-базирани методи се сблъскват с много предизвикателства и недостатъци, които ограничават тяхната използваемост. Бърза идентификация може да се осъществи със специфични групи от биохимични тестове, базирани на наличието на различни ензими. Молекулярно-биологичните методи предлагат по-добри решения в идентифицирането и характеризирането на микроорганизмите.


  Автоматизирани системи за идентификация на микроорганизми - Въвеждането на автоматизирани системи за идентификация в лабораториите дава на специалистите удобство, бързина и точност при работа с клинични изолати. RIDACOM предлага разнообразни решения на своите клиенти, спрямо нуждите на лабораториите с различни класове апарати, предлагащи широк диапазон от методи и тестове, с които може да бъде осъществена качествена и надеждна идентификация, отговаряща на най-високите стандарти за определяне на видовата принадлежност на микроорганизмите.


  HiBio ID Tест китове за биохимична идентификация на микроорганизми - представляват готови, лесни и точни биохимични тестове за идентификация и тестове за подвижност, спестяващи работа и време, тъй като е достатъчна само една стъпка на инoкулация. HiBio ID Tест китовете са стандартизирана система за колориметрична идентификация, която се отличава с точност, сигурност и бързина. Всеки кит представлява стрип от 12 ямки, съдържащи агар с различни субстрати.


  MIKROLATEST® ID Tест китове за биохимична идентификация на микроорганизми - китовете MIKROLATEST® ID предлагат удобен и надежден начин за идентификация на клинично значими бактерии и дрожди. Тестовете са представени в специални микроплаки, създадени за да отговорят на нуждите на специалисти при работа с видове от семейство Enterobacteriaceae, Staphylococcaceae, Streptococcaceae, Enterococcaceae, Neisseriaceae, Saccharomycetaceae, Helicobacteraceae, както и неферментиращи, анаероби и други микроорганизми. Създадени са 15 кита за бърза идентификация до 4 часа и китове, за които не са необходими допълнителни реагенти - "Non-reagent kits".

  Отчитането и интерпретацията може да стане с автоматизирана система за идентификация, специализиран софтуер или мануално чрез кодова книга. За по-голяма точност, идентификацията може да бъде допълнена с тестове под формата на диагностични стрипове и диагностични дискове. Китовете, за които не са необходими допълнителни реактиви - "Non-reagent kits", са създадени и могат да бъдат намерени за повечето групи микроорганизми. "Non-reagent kits" предоставят още повече удобство при работа и спестяват време за извършване на идентификацията.


  WELL D-ONE® - Мануални системи за биохимична идентификация и определяне на антибиотична чувствителност на микроорганизми - мануални системи от 32-ямкови плаки, които дават възможност за едновременна предварителна биохимична идентификация и определяне на антибиотична чувствителност в проби с различен произход. Основен метод – визуализиране на колориметрични реакции, получени вследствие на специфични метаболитни реакции от растежа на патогена върху селективната среда с компонентите на средата.


  PCR-базирани диагностични китове за инфекциозни заболявания - PCR (полимеразна верижна реакция) е метод за анализиране на къса последователност на ДНК (или РНК), дори и в проби, съдържащи само малки количества ДНК или РНК. PCR се използва за амплифициране на избрани участъци от ДНК или РНК.


  SureFast® PATHOGEN real-time PCR kits - правят възможна идентификацията на патогенни бактерии и вируси с много висока точност. Модулната система се състои от оптимизирана подготовка на ДНК чрез колонна филтрация и използването на технологията TaqMan хидролиза, свързани с FAM багрила за детекция. Процедурата може да се извърши с всички видове real-time PCR thermo cyclers. Вътрешен контрол на амплификацията е включен във всички PLUS-kits. Подходящият избор на багрило зависи от типа на апарата, с който ще се осъществи амплификацията. SureFood­® Salmonella системата за детекция от линията SureFood е била потвърдена по представителен за всички други параметри по AOAC-RI и MicroVal (съгласно ISO 16140) и затова името на марката остава SureFood­®.


  RIDASCREEN® ELISA китове за идентификация на патогенни бактерии в храни - ELISA базирани имунологични методи за детекция на патогенни микроорганизми. RIDASCREEN® ELISA се основават на така наречената технология сандвич, при която антиген (бактериален повърхностен протеин) се асоциира на микроплаката и се открива чрез добавяне на второ антитяло, което е свързано със специален ензим. Осъществяването на имунологичната детекция изисква предварителна процедура на набогатяване в зависимост от вида на патогена.
  RIDASCREEN® SET Total и RIDASCREEN® SET A, B, C, D, E - използват се за детектиране на бактериални токсини директно от проби от храни. RIDASCREEN® Verotoxin - се използва за непряко откриване на токсични от патогенни бактерии след подходящо предварително набогатяване. Токсини се откриват с помощта на ELISA технология.